Sunday, 26/06/2022 - 14:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN
Văn bản liên quan

Thực hiện Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND huyện Việt Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên; căn cứ Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-PGDĐT ngày 12/10/2016. Trưởng phòng GD&ĐT phân công nhiệm vụ cho công chức Phòng GD&ĐT

Ngày ban hành:
13/01/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực